Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Emmaretta
How to be happy
Emmaretta
9606 9153
Reposted fromssozs ssozs viaflauschfisch flauschfisch
Emmaretta
Emmaretta
8175 7805
always too sober
Emmaretta
Emmaretta
3877 b098
Reposted fromparkaboy parkaboy viaflauschfisch flauschfisch

July 09 2015

Emmaretta
Emmaretta
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
Emmaretta
8065 381f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaKrowiPlacek KrowiPlacek
Emmaretta
Reposted frompeper peper viaTeenageDirtbag TeenageDirtbag
Emmaretta
Emmaretta
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina vialiars liars
Emmaretta
9328 3b23
Reposted fromkjuik kjuik vialiars liars
Emmaretta
5919 e8d2
Et tu, soup.io, contra me?
Reposted fromaugustus augustus viairmelin irmelin
Emmaretta
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viairmelin irmelin
Emmaretta
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viairmelin irmelin
Emmaretta
3518 aab7
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
Emmaretta
Emmaretta
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viairmelin irmelin
Emmaretta
4563 94c6 500
Reposted fromnlght nlght viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl